Friday, April 8, 2011

అందమైన అందం....

ఈ ప్రపంచం లో అందం అనేది నాలుగు తీర్లు అని చెప్పొచు #1 ప్రాపంచిక అందం....అంటే ప్రపంచం అంతా ఆరాదించే అందం, శారీరక అందం. అమ్మాయి లో అందం లేదా అబ్బాయి లో అందం. ఒక అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నారు లేదా ఎలా కనిపిస్తున్నారని ఇతరులు ఆలోచించేది #2 అందమైన ప్రపంచం....భగవంతుడి శ్రుష్టి ఎంతో అందమైనది, ప్రకుతి అందాలూ చాల ఆహ్లాదకరమైనవి అని అందరు ఆలోచించేది ఈ రెండు చాలాప్రాపంచిక అందాలని నా ఆలోచన మిగితా రెండు రకాల అందాలూ ఆధ్యాత్మికమైన అందాలూ.... #3 మనస్సు.....చాలా తక్కువగా ఆరదిన్చబడే అందం. #4 భగవంతున్ని ఆరాదించడం లో ఉన్న "అందమైన ఆనందం".....ఇది చాలా అరుదుగా ఆస్వాదిన్చాబడే అందం. కాని ఈ అందం ఇచ్చే సంతోషం అనిర్వచనీయం. ఇది తెలుసుకున్న ప్రతి మనిషి ఎప్పటికీ ఆనందంగానే ఉంటాడు. మొదటి రెండు అందాలు అందరూ చూడగాల్గేవి అందరూ కోరుకునేవి కాని విచిత్రం ఏమిటంటే ఎవరైతే మొదటి రెండు అందాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో వాళ్ళు మిగితా రెండు అందాలని చాలా కోల్పోతుంటారు అంతే కాదు వాళ్ళు జీవితం లో ఏనాడూ సుఖంగా ఉండలేరు...ఒకవేళ ఉన్నా అది కేవలం క్షణికమే లేదా అశాశ్వతమే.....అదే మనిషి ఎప్పుడైతే తరువాతి రెండు ముఖ్యమని గమనిస్తాడో వాడు జీవితం లో శాశ్వత సుఖాన్ని సంతోషాన్ని తప్పక పొందుతాడు.

Thursday, September 3, 2009

YSR....I'm proud of you sir!

while I express my deep sorrow for the death of a great Leader who has risked his life for people and wanted to go check on his scheme's implementations personally...I also want to say a small thing about Indian politics.

I am not a single party supporter but with all due respect to late Dr. YSR and his heroics of getting his party back in to power....I strictly condemn people supporting his son for being his successor. I hate these familial politics.

I don't say that a politician's son shudn't become a politician but he shud work his way up...plz just don't adore him for being the son or daughter of a great leader...and just put the future of 8 crore people in jeopardy. Even for a small business to be handed over to their son/daughter people consider a lot of issues or at least try to train the person and would definately consider the amount of knowledge they possess & take in to account their capabilities....but it seems like politics doesn't need any of these. All they need to check is how much of people support they have.

I know it worked out with Indira Gandhi & Rajiv Gandhi, but they were intellectuals with good track record but it may not be the same always....

well I know this is just my stupid thought but there are thousands out there who support this concept of making his son a successor........long live Monarchy under the disguise of Democracy!

Friday, August 14, 2009

Independence day...NRI's Perspective!!!


भारत है मेरी जान
भारत है मेरी पहचान
मै जहा भी रहू मै तेरे पास हू
कुछ भी करू तुम्हारे शान है मेरे सोच में
चाहे मै विदेस में हु लेकिन तेरी विचार में ज़रूर हू
कभी भी वोह काम नहीं करूँगा जो तुझे अपमान पहुचाये
वादा करता हु मै की तुम्हे कभी निराश नहीं करूँगा
झंडा ऊंचा रहे हमारा.........जय हिंद!!!

on this auspicious occasion I want to spew out some of my feelings....some of it which I already shared in my previous posting in one of the communities on orkut but I thot its worth publishing again...so here it is

Well NRIs may be the people who are not residing in India right now but never a Not required Indians nor Non-returning Indians. Orkut gives you the best example if how much NRIs like India. I can confidently say that atleast 80% of NRIs think about flag hoisting moments on the Independence Day…and how they miss the day.

User pics of most of the NRIs is some kind of Indian flag today…or for past one week and would continue at least for more more week. But people living in India hardly care abt flag hoisting ceremony, no offense but hardly 20% of people care about it in India.

We NRIs work hard and save every penny so that we can send that back to India for family or as an investment, most of the people here plan for big investments back home. Assure us of good service there will be plenty of donations for charity from here….

We build nation’s economy by being the country with highest amount of currency exchanges all over the world (India stands #1 in the currency exchange from foreign countries…and point to be noted is its no other reason but because of NRIs…..)

Inspite of all these facts we are termed as NRIs and are looked at in India as if we did something wrong by choosing to leave India and work our butt off here…….and this can be explained by only one reason but we could not find enough opportunities in India so we came out but it does not mean that we do not like India or we do not care for it……

but at the same time I do have concerns about the future generations of NRI's kids though...ofcourse most of 'em gonna be American citizens or GC holders and they hardly have followed our independence movement, the pain involved in it to get to this stage. I always wonder what wud they feel when they watch a very good patriotic movie or a scene from Lagaan or RDB....they would just take it as a good movie in a story or direction stand point but they wud definately miss that "feeling/jasbah" which make our blood warmed up.

I dont mean to say they are wrong at the same time I am not going to conclude or advise my fellow NRIs anything specific, but for me if atleast one person falls back in to thought of moving back to India before their next generation starts out here or if they can think to make their kids an Indian citizen.....I will be the most happiest person on the earth!! I donno wat else to say or even if I can say anything.....

Anyways, On behalf of all the NRIs who agree with me & even those who dont ……..I wish everyone reading this post a Very Happy 63rd Independence day!!!!

Saturday, August 8, 2009

missin those gud old days...1. Summer in India


had my late dinner (as usual at 11) and on an effort to get my extra fat depositions melted I made a good habbit (one of the few i possess) of walking for couple of mins within the house after I eat....and our light outside in the porche was still glowing and I happened to have a peep thru our window curtains and noticed that trees moving which made me curious & step out and have a look at.........and there you go


the moment i stepped outside there was this pleasant breeze blowing across my face and made me so nostalgic....all of a sudden making me think about the good old days of sleeping upstairs in summer back home!!!....oooooooooohhhhhh wat a feeling it is....I guess I will make all my fellow Indian frnds who experienced this awesome feeling get homesick by this topic [;)], but I guess few is talked about this since mostly here in america we dont or even no one as far as I know does it anyway.


well I have gone thru my frnd deepak's blog where he was talking abt missing India for all the fun we have on festival days and I guess this is kind of a sequel to that topic & with my fellow bloggers (deepak & souju) encouraging me in blogging it gave me a new enthu to put forth one more post.......with this excitement I searched reallly hardd to find a picture which can depict this (also to satisfy my feelings of atleast looking at such a scene since I cant do it anyways) but toughluck I cudnt locate one :(


anyways all this used to start by end of april or beginning of may when every1s finals used to start in school or college or whatever they are studying. All through the year we never cared about how it is upstairs but all of a sudden we started cleaning and check all the arrangements like the light, wiring (which was always very less sophisticated...usually arranged by my brother with homemade technology [:P]) and then one fine day we started studying upstairs for the finals and slowly but surely all the neighboring kids joined the list, not on our building but on their own with all their own technologies. There was one more problem with this arrangement....sometimes even though we went to bed there were couple of our neighbor kids who were book-worms never used to sleep and my dad or mom if they see them studying and us sleeping, started all this discussion about how come we dont spend much time studying and etc, I guess u can imagine the rest...hehehe ofcourse we had our own defense arguments to get away with those


and then when the exams gone past....we continue to sleep upstairs to enjoy the lovely weather and to avoid getting burnt up by the heat inside house. The fun part was I used to sleep till the sun comes out and once he comes i used to slowly move in to the shade of the adjacent wall every 20-30 mins till the whole sunshine was totally falling on me directly...thats when I had to wake up :( but luckily it never happened b4 11am anyday....so i can proudly say i am used to sleeping in all the time :D and also sometimes it used to rain....so we had to run downstairs with all the bedding and in those I used to be the last one to even feel that there is something going on around me ;) so its of no wonder that I got drenched in rain lots of times....but still I loved the whole idea of enjoying the nature, beautiful weather, then the sun and man I can keep on adding to the list u know since its abt India and I miss it so badly!!!!

its raining in my heart……


When it rains in the heart….that means nothing but the thoughts wandering in the mind making u feel like “wat the heck am I doing?”

I want to write a lot but I donno what I’m gonna write about and why...
I wanna dance a lot but I donno what music I wanna dance to...
I wanna scream out loud……but I know there is no one who wud listen to it...but I don’t do any of those
………actually I guess I had a lil too much of coffee (all I had was half-a-cup of McD’s mocha [;)] )and its bouncing me off the walls.

Well every time I go through a life changing moment I always felt like I should sketch it on a paper or etch it as a painting but unfortunately (fortunate of ppl) I am not an artist but hey I can talk and I can write too (so unfortunate of ppl) so I thought lets eat some people’s brain by putting together words from my lil vocabulary.

I don’t know if there is a specific protocol bloggers need to follow for their first topic at least…if there is 1 I am totally unaware of it and I believe that is why people blog because every1 wants to open out and pen down whatever they feel but not to follow a procedure and/or SOP :)
I like this whole concept of blogging because it makes you feel real "you", who you are inside. You try to be that all through the day but you are constrained with all thots going in mind saying "I dont know how they will react if I say this, if I do this I donno what should I expect from them next time on" & so on....making you to either conceal, suppress or polish your words before you spit em out and act diplomatic. Well I dont mean I am a hypocrite but I wud say often more controlled and balanced...thinking twice before I say something.
Anyways I guess this is enough to start with and looking forward to pen down more of my feelings real soon.......